Depilacja laserowa Bydgoszcz usuwanie owłosienia twarzy kobiet
Depilacja laserowa – nowatorski sposób na usunięcie zbytecznego owłosienia
2 września, 2020
Pozycjonowanie strony Toruń
2 września, 2020

POMIARY SUWNIC

Analizujemy geometrię toru jezdni suwnicowej na powierzchni pionowej oraz poziomej, a do tego opracowujemy takie wykresy:

odchyłek od średniej osi dla szyny lewej i prawej,
strzałek krzywizny dla szyny lewej i prawej,
różnic rozpiętości – odchyłek rozstawu,
przekrojów podłużnych szyn suwnicy,
różnic wysokości niwelety dla szyny lewej i prawej
różnic wysokości niwelet szyn w przekrojach poprzecznych jezdni.

Klient odbiera pełny operat pomiarowy łącznie z wyliczeniami i wykresami na podstawie którego może oszacować jakość jezdni suwnicy.

Specjalizujemy się również w nadzorze polegającym na prawidłowym nastawieniu toru jezdnego suwnic w płaszczyźnie poziomej i pionowej.

Zadanie to zawiera na wstępnym etapie badanie geometrii jezdni suwnicowej, a w dalszym ciągu na bazie zdobytych wartości poprawek, regulację toru jezdnego o założone wartości.

Po dokonaniu korekty, jezdnia suwnicowa podlega ponownemu pomiarowi w celu przedstawienia faktycznej poprawionej geometrii toru jezdnego.

POMIARY LINII NAPIĘCIOWYCH

Przeprowadzamy pomiary dotyczących montażu słupów oraz linii napięciowych. Należą do nich między innymi: pomiary zwisów linii, wysokość punktów zawieszenia kabli oraz słupów, przekroje linii łącznie z uwzględnieniem temperatury, ciśnienia i wilgotności. Jest to o tyle istotne z uwagi na rozszerzalność temperaturową, przez którą linie skracają się w zimie, a wydłużają latem. Dzięki takim pomiarom można ograniczyć ryzyko przybliżania kabli do zabudowań i dróg.

W tym zakresie zapewniamy:

wytyczanie osi głównych słupów, środków podstaw słupów oraz ich fundamentów
geodezyjny nadzór nad ustawianiem słupów z zachowaniem pionowości osi symetrii
geodezyjny nadzór nad montażem przewodów związany z zapewnieniem wyznaczenia wskazanej w projekcie strzałki zwisu liny fmax (rozwiązanie oparte na obliczeniu fmax dla linii łańcuchowej lub paraboli).

Zajmujemy się także wykonywaniem profili powierzchni terenu, uzyskiwaniem Numerycznego Modelu Terenu dla trasy linii oraz określaniem wysokości trwałych elementów zagospodarowania znajdujących się na projektowanej trasie (są to np.: drzewa, inne linie napięciowe, budynki itp.).

POMIARY MASYWNYCH BUDOWLI WIEŻOWYCH

Przeprowadzamy okresowe pomiary przemieszczeń dla masywnych budowli, takich jak: wieże, kominy i silosy, które polegają na przecyzyjnych pomiarach geodezyjnych:

osiadań podstawy budowli lub fundamentów, których celem jest oszacowanie stopnia przechyłu budowli.
pionowości w celu określenia przyrostu wygięć budowli (to jest: zniekształcenia budowli w czasie).

W czasie realizacji pomiarów, wytyczenie kształtu osi komina przeprowadzamy przy użyciu metody dwusiecznych kierunków stycznych.

Nasz zleceniodawca poza obliczeniami otrzymuje, graficzne przedstawienie faktycznego kształtu komina, wieży czy silosu w postaci precyzyjnych wykresów wychyleń w płaszczyznach: XY, ZX, ZY oraz wykresów wychyleń zgeneralizowanych w takich samych płaszczyznach.

Zajmujemy się także okresowymi pomiarami przemieszczeń dla chłodni kominowych polegających na pomiarach geodezyjnych:

osiadań ściany basenu,
względnych pionowych przemieszczeń wieńca górnego.

POMIARY PRZEMIESZCZEŃ, OSIADAŃ I OBROTÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Przeprowadzamy badania przemieszczeń, osiadań i obrotów fundamentów zastosowując okresowe pomiary niwelacji precyzyjnej czy też okresowe pomiary kątowo-liniowe dla obiektów budowlanych powiązanych ze stałymi punktami w sieciach obserwacyjnych.

Pomiary osiadań i przemieszczeń są wykonywane, aby sprawdzić, czy obiekty budowlane zachowują warunki bezpieczeństwa oraz czy są zgodne z normami budowlanymi i konstrukcyjnymi. Pomiary te są realizowane w czasie budowy, ale również z czasem eksploatacji budynku. Wymagają przede wszystkim wysokiej dokładności, ponieważ jest to niezbędny element, konieczny do sporządzania zabezpieczeń, chroniących przed potencjalnym zniszczeniem.

Przy określaniu osiadań i przemieszczeń stosujemy metody oraz instrumenty, które pozwalają na zachowanie najlepszych dokładności np. precyzyjne pryzmaty oraz celowniki umiejscawiane na stałe na badanych obiektach.

POMIARY GEODEZYJNE|} ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

Przeprowadzamy również geodezyjne pomiary umożliwiające dokładną kontrolę, wskazującą prawidłowość realizacji albo poziom odchyłek, budowlanych i konstrukcyjnych elementów prefabrykowanych dla struktur żelbetowych i stalowych.

Zastosowywanie prefabrykatów w budownictwie jest wciąż jednym z częstszych rozwiązań, przy udziale których powstające konstrukcje budowlane, spełniają wysokie kryteria jakościowe oraz charakteryzują się wytrzymałością i większym bezpieczeństwem. Ze względu na to tak istotne jest, aby wykonywane pomiary geodezyjne były dokładne i zmniejszały ryzyko błędu.

Celem przeprowadzania takich pomiarów geodezyjnych jest określenie faktycznych parametrów geometrycznych, wykonanego elementu prefabrykowanego łącznie ze wskazaniem odchyłek od wartości zamieszczonych w projekcie. Klient uzyskuje od nas precyzyjne wartości poprawek łącznie z analizą geometryczną prezentowaną w opracowaniu 3D LUB 2D.

KOMPLEKSOWA GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY

Przeprowadzamy pomiary geodezyjne, niezbędne w procesie budowlanym na etapie projektowania, w czasie realizacji inwestycji, a także przy sporządzeniu szczegółowej inwentaryzacji wykonanych obiektów budowlanych. Przeprowadzamy je łącznie z potrzebną dokumentacją geodezyjną, konieczną do wykonania projektu budowlanego.

Korzystamy ze sprzętu, dzięki któremu wykonywane przez nas pomiary charakteryzują się wysoką jakością i dokładnością. Geodezyjna obsługa budowy obejmuje różne czynności z zakresu budownictwa ogólnego i przemysłowego oraz komunikacji oraz innych urządzeń inżynierskich.

Czynności geodezyjne obejmują takie działania jak: wytyczenie w terenie budowli, kontrola prawidłowego wykonania prac w czasie budowy, czy powykonawczą inwentaryzację geodezyjną. W zakresie naszej działalności zajmujemy się kompleksową obsługą budowy:

hal przemysłowych,
budynków użyteczności publicznej
dróg oraz obiektów inżynierskich tj. wiadukty, mosty, torowiska tramwajowe.

 

SPORZĄDZANIE NUMERYCZNYCH MODELI TERENU

W naszej ofercie znajdują się również opracowania przestrzenne tzw. Modele numeryczne XYZ.

Numeryczny Model Terenu to zbiór punktów, odwzorowujących rzędne wysokościowe terenu. Tworzy się je przez łączenie najbliższych sobie punktów wysokościowych, które formułują siatkę trójkątów lub kwadratów, w zależności od ich typu. Odpowiednie algorytmy numeryczne pozwalają na interpolację wysokości pomiędzy węzłowymi punktami modelu.

Modele 3D wykonujemy dla projektantów oraz tych podmiotów, którym zależy na analizie przestrzennej mierzonego terenu. W wyniku odpowiednich procedur stosowanych już na etapie pomiaru, Klient ma pewność, że sporządzany model jest zgodny z rzeczywistością.

Ponadto w oparciu o sporządzony model 3D możemy dokonać analizy zmierzonego terenu np.

sporządzić przekroje w zadanych liniach odniesienia
dokonać rozliczenia objętości mas ziemnych dla obiektów liniowych i/lub powierzchniowych.

MIERNICTWO GÓRNICZE

Zajmujemy się mierniczą obsługą dla odkrywkowych i otworowych zakładów górniczych.

Jesteśmy w stanie sprostać nawet największym wyzwaniom w tym zakresie, dzięki doświadczeniu zdobytemu w trakcie geodezyjnej obsługi kopalń odkrywkowych w Polsce i za granicą.

W naszej pracy nawiązujemy długotrwałą współpracę z przedsiębiorcą górniczym oraz przejmujemy zarządzanie wszelkich prac mierniczych związanych z ruchem zakładu górniczego łącznie z reprezentowaniem przedsiębiorcy przed organami nadzoru górniczego w przypadku urzędowych czynności kontrolnych.

Sporządzamy konieczną dokumentację mierniczą, której wymagają przepisy Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze oraz aktualizujemy ją w prawnie ustalonych odstępstwach czasowych, w trosce o spokój i bezpieczeństwo klienta.

Przejmujemy także zarządzanie spraw geodezyjnych związanych z budową oraz rozbudową zakładu górniczego, które podlegają zgłoszeniu do organów administracji samorządowej. Posiadamy w tym zakresie właściwe uprawnienia geodezyjne.

POMIARY DNA ZBIORNIKÓW WODNYCH I CIEKÓW ORAZ ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH PROWADZĄCYCH EKSPLOATACJĘ SPOD LUSTRA WODY

Przeprowadzamy pomiary geodezyjne które polegają na przygotowaniu Numerycznego Modelu Terenu dna cieków oraz zbiorników wodnych, z zastosowaniem sonaru.

Pomiary geodezyjne łączymy z technologią precyzyjnych pomiarów satelitarnych lub pomiarów tachimetrami robotycznymi, dzięki czemu Klient uzyskuje pełny obraz dna zbiornika, odwzorowany z wysoką precyzją.

Na podstawie zgromadzonych informacji wykonujemy opracowania graficzne w formie modeli 3D, które w sposób szczegółowy obrazują dane. Na specjalne życzenie Klienta podejmujemy się również ich analizy oraz opracowujemy uzupełniające wizualizacje oraz obliczenia np. profile zbiorników, przekroje poprzeczne cieków, ilości wydobytego surowca.

Tym zakładom górniczym, które prowadzą eksploatację spod lustra wody gwarantujemy stały nadzór mierniczego górniczego.