Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem
Rozwód – prawo do opieki
8 sierpnia, 2019
Projektowanie ogrodów Toruń - Firma ogrodnicza
Projektowanie ogrodów
15 sierpnia, 2019

Geodeta – Wznowienie granic działki

Geodeta Toruń - pomiary geodezyjne wyznaczanie granic działki

Geodeta jest fachem, który wymaga uzyskania odpowiednich kwalifikacji uprawniających do pracy w zawodzie. By sprostać wyzwaniom potrzebne jest właściwe przygotowanie, dlatego że praca geodety jest niezwykle różnorodna i składa się z licznych działań.

ZADANIA GEODETY

Wznowienie znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych

Wznowienia znaków granicznych przeprowadzane są tam, gdzie te znaki uległy zniszczeniu lub uszkodzeniu albo są przesunięte, a klient oczekuje informacji o ich położeniu. Ustala się to w oparciu o dokumenty w Zasobie Państwowym.

Po sprawdzeniu materiałów źródłowych oraz przebyciu czynności wznowienia znaków granicznych opracowuje się protokół, który zostaje oddany do zasobu państwowego, z całkowitą dokumentacją. Czynność ta, jest czynnością techniczną i nie jest częścią procedury postępowania administracyjnego ani sądowego.

Ustalanie przebiegu granic

Przebieg granicy ustala się gdy zleceniodawca nie wie, jak leży granica między jego działką a działką sąsiednią.

Procedura ustalania granic jest możliwa kiedy nie ma konfliktu o przebieg granicy i jednocześnie nie ma możliwości wyznaczenia położenia punktów granicznych.

Podstawą ustalenia przebiegu granic są: zgodne wskazania właścicieli lub użytkowników przeanalizowane w terenie położenie znaków i śladów granicznych, przegląd dokumentów mieszczących się w rejestrach państwowych.

Procedura ustalania przebiegu granic musi zakończyć się zgłoszeniem do właściwego terenowo PODGIK, a materiały przekazane do Państwowego Zasobu.

Projekty podziału nieruchomości

Wraz z pozyskaniem pozytywnej opinii o zgodności sugerowanego podziału z ustaleniami planu miejscowego, geodeta może przeprowadzić właściwy podział nieruchomości, a swoją pracę doręcza pracę geodezyjną do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Pierwszą czynnością jest dogłębna analiza dokumentów geodezyjno – prawnych pochodzących z rejestrów państwowych. W dalszym ciągu pracy odbywa się wywiad w terenie, gdzie sprawdzany jest stan znaków granicznych na gruncie oraz punktów osnowy geodezyjnej, gdzie zostaną dokonane czynności techniczne.

Na późniejszym etapie pracy, sporządzony jest operat techniczny, składający się z dokumentów pomiarowych, takich, jak odchylenia liniowe, szkice polowe, protokoły, dzienniki pomiarów czy wykazy współrzędnych. Skompletowana dokumentacja trafia do Zasobu Państwowego, gdzie podlega weryfikacji. Stamtąd trafia do Urzędu Miasta/Gminy, a tam Burmistrz, Wójt lub Prezydent Miasta zatwierdza projekt podziału.

Mapy do celów projektowych pod budowę budynków mieszkalnych

Mapę do celów projektowych potrzebną do projektów budowlanych przygotowuje tylko i wyłącznie geodeta uprawniony. Takie opracowanie to fundament pracy projektanta lub architekta nad tak zwanym Planem Zagospodarowania Działki, potrzebnym przy wnioskowaniu o zgodę na budowę.

Pracę zgłasza się do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i do przydzielonego miejscowo Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a przygotowany operat techniczny podlega kontroli. Dane na temat nowych budynków, powstałe na skutek pomiarów zostają zarejerstrowane w państwowych baz danych. Mapa staje się nieważna dopiero gdy zmienią się zawarte w niej informacje.

Wytyczenia w terenie budynków mieszkalnych i przyłączy do budynków

Wytyczenie budynku mieszkalnego należy zacząć od powiadomienia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i od ustalenia z Kierownikiem Budowy elementów realizowanych w terenie.

Na podstawie materiałów dotyczących granic nieruchomości i miejsca położenia części planowanych inwestycji, sporządza się geodezyjne opracowanie projektu budowlanego, polegające na przygotowaniu danych matematycznych koniecznych do ustalania w terenie położeń zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej.

Rezultatem będzie szkic dokumentacyjny z informacjami koniecznymi do budowy obiektu. Końcowym etapem pracy geodety na budowie, jest zaświadczenie w dzienniku budowy geodezyjne wyznaczenie obiektu w terenie.

Geodezyjna inwentaryzacja budynku oraz przyłączy

Aby budynek mieszkalny oraz wszelkie przyłącza do budynku miały zgodę na użytkowanie, muszą zostać zinwentaryzowane po zakończeniu budowy. Dokumentacja inwentaryzacji zawiera rezultaty wraz z zaświadczeniem o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub możliwych odstępstwach. Sporządza ją tylko geodeta uprawniony.

Komplet dokumentacji wraz z mapą z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dostarcza się do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Jeżeli w trakcie sprawdzania nie ma przeciwwskazań, dane dotyczące zmiany budynków, użytków gruntownych czy też przyłączy, wynikające z pomiarów i obliczeń są ujawniane w państwowych bazach danych.

Ostatnim obowiązkiem geodety jest umieszczenie budynku na mapy i wystawienie oświadczenia, o zgodności z projektem.

Terra Geodezja – Usługi geodezyjne Toruń