Ortodonta - aparat ortodontyczny Toruń cena - Ortodoncja
Ortodoncja
3 sierpnia, 2019
Geodeta Toruń - pomiary geodezyjne wyznaczanie granic działki
Geodeta – Wznowienie granic działki
8 sierpnia, 2019

Rozwód – prawo do opieki

Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem

Władza rodzicielska to uprawnienia i obowiązki rodziców dotyczące małoletniego dziecka, zawierające przede wszystkim obowiązek wychowywania i reprezentowania dziecka oraz zarządzania jego majątkiem. Częściami sprawowania opieki nad dzieckiem są prawo do osobistej styczności z dzieckiem, obowiązek alimentacyjny i prawo do dziedziczenia.

PRZYZNANIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ

Rodzic ubiegający się o opiekę nad dzieckiem musi zaświadczyć w toku rozprawy sądowej, że dysponuje środkami wystarczającymi do podjęcia opieki nad dzieckiem, czyli stałe zatrudnienie, stałe miejsce zamieszkania i dochody pokrywające utrzymanie. Nieozdowne jest też potwierdzenie bycia odpowiedzialnym i troskliwym rodzicem, który zagwarantuje dziecku lepszą opiekę niż jego były małżonek.

W ocenie, któremu z rodziców powierzyć sprawowanie opieki nad dzieckiem, sąd powinien przede wszystkim kierować się korzyścią dziecka. W tej sprawie ważny jest wiek dziecka, związek uczuciowy z rodzicem, jak również otoczenie, w jakim dziecko będzie dorastać.

W tym celu sąd posiłkuje się opinią przygotowaną przez biegłego psychologa, która opracowywana jest na podstawie badania rodziny. Cennym dowodem będą również deklaracje świadków, na przykład rodziny lub znajomych, posiadających wiedzę w kwestii sprawowania dotychczasowej opieki.

Nie­za­leż­nie od wła­dzy ro­dzi­ciel­skiej, ro­dzi­ce oraz ich dziec­ko ma­ją prawo utrzy­my­wa­nia ze so­bą kon­tak­tów, chyba, że sąd ustali inaczej.

Kwe­stię ure­gu­lo­wa­nia wza­jem­nich kon­tak­tów ro­dzi­ce nieletniego dziec­ka muszą usta­lić wspól­nie, kie­ru­jąc się jego dobrem.

KIEDY DOCHODZI DO POSTĘPOWANIA O OPIEKĘ NAD DZIECKIEM ?

Najczęstszym czynnikiem wezwania w tej kwestii prawnika jest rozwód lub separacja. Jest umotywowana brakiem możliwości wspólnego pełnienia opieki, sposobu wychowywania dziecka, przede wszystkim kiedy między rodzicami dochodzi do konfliktu, a ich stosunki są na złym poziomie. Adwokat wnosi postępowanie na rzecz jednego z rodziców o przyznanie opieki nad dzieckiem dla swojego klienta oraz zmniejszenie jej względem drugiej strony. Z uwagi na przykry charakter tego rodzaju rozpraw warto zatrudnić doświadczonego adwokata.

CO MOŻE WYPRACOWAĆ ADWOKAT W KWESTII WŁADZY RODZICIELSKIEJ ?

Plan wychowawczy

Zazwyczaj dobrym wyjściem z uwagi na dobro dziecka jest ciągła obustronna władza rodzicielska obojga rodziców. Potrzebne jest jednak sporządzenie porozumienia o sposobie wykonywania obowiązku i zapewnienia współdziałania opiekunów. Porozumienie przygotowuje adwokat, ale może również powstać w postaci zaprotokołowanego oświadczenia w czasie rozprawy.

Zasadnicza jest zawartość porozumienia, obejmująca informacje takie jak: wszystkie miejsca pobytu dziecka, ustalenie kontaktów rodziców z dzieckiem oraz postanowienia jakie działania rodzice będą ustanawiać wspólnie, a jakie oddzielnie. W ramach porozumienia prawnik może dołączyć dopełniające ustalenia, na przykład odnośnie alimentów.

Kiedy rodzice mają problem z ustaleniem zgodnego planu wychowawczego, adwokat może wesprzeć ich jako obiektywny mediator. Może to ułatwić wzajemne zrozumienie i ustalenie najlepszego rozstrzygnięcia dla dobra dziecka oraz przygotowanie odpowiedniego dokumentu.

Rezultatem tego porozumienia, jest zatrzymanie przez rodziców tych samych praw i obowiązków i porównywalnej, jednak niekoniecznie tej samej ilości czasu w towarzystwie dziecka. To równa się z tym, że dziecko posiada dwa miejsca zamieszkania i żyje naprzemiennie u {obydwu} rodziców.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Jeśli rodzice nie mogą sporządzić zgodnego porozumienia, wtedy sąd wydaje werdykt na podstawie uzyskanych opinii i dowodów. Władza rodzicielska może zostać powierzone tylko jednemu z opiekunów umniejszając obowiązki i prawa drugiego. Taka możliwość istnieje jednak tylko w sytuacjach: separacji, rozwodu albo zagrożenia dobra dziecka. Rodzic ma także sposobność wystapienia o ograniczenie praw rodzicelskich drugiej strony za pośrednictwem prawnika.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

W skrajnych sytuacjach można starać się o całkowite odebranie opieki nad dzieckiem. Taki wniosek może zostać sporządzony przez prawnika, kiedy wykorzystane uprzednio lżejsze środki nie poprawiły sytuacji dziecka, lub gdy rodzic nadużywa swoich uprawnień czyli dochodzi do molestowania, znęcania się. Także w przypadku gdy rodzic rażąco zaniedbuje swoje obowiązki względem dziecka oraz brakuje kontaktu i zainteresowania dzieckiem lub kiedy rodzic nie może sprostać swoim obowiązkom na przykład w wyniku choroby czy kary więzienia.

Musi to jednak być ciągłe przez długi czas, kiedy sytuacja ulega zmianie można wynająć prawnika i walczyć o przywrócenie praw.

Zawieszenie opieki nad dzieckiem

Bywa też tak, że przeszkoda utrudniająca rodzicowi opiekę nad dzieckiem jest krótkotrwała. W takiej sytuacji można wnioskować o zawieszenie prawa do opieki nad dzieckiem. Takie czasowe zatrzymanie praw i obowiązków rodzicielskich dotyczy między innymi reprezentowania i wychowywania dziecka i rozporządzania jego majątkiem. Zawieszenie jest takie samo jak, pozbawienie władzy rodzicielskiej, choć łatwiej jest je uchylić.

Przywrócenie prawa do opieki nad dzieckiem

Decyzja o odebraniu lub zawieszeniu prawa do opieki nad dzieckiem nie jest nieodwołalna. Można wystąpić o zwrócenie praw w każdej chwili. Do przywrócenia prawa do opieki nad dzieckiem wymagana jest sądowa rozprawa. Prawnik pomaga zaświadczyć, że dotychczasowe przeszkody nie są już obecne, a dla prawidłowego rozwoju dziecka, uczestnictwo rodzica w procesie wychowawczym to konieczność.

Kontakt z kancelarią: www.adwokat-torun.eu